Jump to Navigation

Йешуа А’Машиах – нашето изкупление

ЙОМ КИПУР – ДЕНЯТ НА УМИЛОСТИВЕНИЕТО

ВАИКРА (ЛЕВИТ) 16:1-34

Тора:                          Ваикра/ Левит 16:1-34
Тора Мафтир:           Б’Мидбар/ Числа 29:7-11
Афтара:                     Йешаяху/ Исая 57:14-58:14

            Ваикра (Левит) {16:1} И Господ говори на Моисея, след смъртта на двамата Ааронови синове, когато пристъпиха с чужд огън пред Господа и умряха; {16:2} Господ каза на Моисея: Кажи на брата си Аарона да не влиза на всяко време в светилището, което е отвътре завесата, пред умилостивилището, което е върху ковчега, за да не умре; защото Аз ще се явявам в облак върху умилостивилището.

            Ако сте прочели цялата параша за тази седмица, знаете, че след смъртта на двамата Ааронови синове Надав и Авиуд Бог започна да поучава Аарон за ритуала за Йом Кипур. Смятам, че е много интересно, че Бог избра точно момента след смъртта на синовете на Аарон, за да говори за Йом Кипур. Дали това имаше нещо общо със смъртта им? Както знаем и двамата синове на Аарон умряха заради бунта си срещу инструкциите на Бога. Те извършиха грях, който доведе до смъртта им. Ние също грешим многократно дори и да сме спасени чрез кръвта на Йешуа А’Машиах. Ето защо, не би ли трябвало и ние да умрем? В крайна сметка Писанието ни казва:

           Езекиил {18:4} Ето, всичките души са Мои; както душата на бащата, така и душата на сина е Моя; душата, която е съгрешила, тя ще умре.

            Тук Бог не говори за духовна смърт. Той говори за физическа смъртта. Но тъй като в крайна сметка всички ще умрем, трябва също така да помним, че смъртта влезе в света чрез греха на един човек – Адам – и дори естествената смърт е резултат от греха. Грехът причинява смърт!

            Защо инструкциите за Йом Кипур бяха дадени след греха и смъртта на двамата синове на Аарон? Причината е, защото те умряха в резултат на своя грях, а Йом Кипур е свързан с изкуплението на греховете.

            В тази параша, която се чете на Йом Кипур, Бог ни показва колко сериозно Той гледа на греха. Ето защо не бива да гледаме на бунта срещу Бога като на нещо безобидно. Надав и Авиуд не получиха възможността да се покаят за този грях, който доведе до смъртта им. Винаги съществува възможността да не успееш да се покаеш за греха, който може да причини смъртта ни, затова Йом Кипур – разбирането и съблюдаването на този ден - става много важен.

            В тази параша Бог продължава да говори на Аарон какво да прави във връзка с колективния грях на децата на Израел. Всичко започваше с неговия собствен грях и греха на неговото семейство. Защо Бог каза на Аарон, че първо трябва да се справи със собствения си грях и греха на дома си? Вярвам, това беше поради факта, че Аарон съзнаваше бунтовническата природа на двамата си синове преди смъртта им. В крайна сметка това не беше първият случай, в който те се бунтуваха, но това преля чашата. Уверен съм, че те са имали възможността да се поправят преди това последно наказание, въпреки че Писанието не ни казва това изрично.

            Всъщност същността на Йом Кипур е очистването от греха, който причинява смърт и виждайки, че всички ние грешим, разбирането на Йом Кипур става много важно.

           Ще оставя ап. Павел да обясни това чрез Новия Завет:

            Римляни {5:11} И не само това, но и се хвалим в Бога чрез нашия Господ Исус Христос, чрез Когото получихме сега това примирение. {5:12} Затова, както чрез един човек грехът влезе в света, и чрез греха смъртта, и по тоя начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички съгрешиха, {5:13} защото и преди закона грехът беше в света, грях, обаче, не се вменява, когато няма закон, {5:14} при все това от Адама до Моисея смъртта царува и над ония, които не бяха съгрешили според престъплението на Адама, който е образ на Бъдещия. {5:15} но дарбата не е такава каквото бе прегрешението; защото, ако поради прегрешението на единия измряха мнозината, то Божията благодат и дарбата чрез благодатта на един човек, Исус Христос, много повече се преумножи за мнозината. {5:16}  нито е дарбата, каквато бе съдбата, чрез съгрешението на един; защото съдбата беше от един грях за осъждане, а дарбата от много прегрешения за оправдание; {5:17} защото, ако чрез прегрешението на единия смъртта царува чрез тоя един, то много повече тия, които получават изобилието на благодатта и на дарбата, сиреч правдата, ще царуват в живот чрез единия, Исус Христос {5:18} и тъй, както чрез едно прегрешение дойде осъждането на всичките човеци, така и чрез едно праведно дело дойде на всичките човеци оправданието, което докарва живот. {5:19} Защото, както чрез непослушанието на единия човек станаха грешни мнозината, така и чрез послушанието на единия мнозината ще станат праведни. {5:20} А отгоре на това дойде и законът, та се умножи прегрешението; а гдето се умножи грехът, преумножи се благодатта; {5:21} така щото, както грехът бе царувал и докара смъртта, така да царува благодатта чрез правдата и да докара вечен живот чрез Исуса Христа нашия Господ.

            И още:

            Евреи {9:7} а във втората веднъж в годината влизаше само първосвещеникът, и то не без кръв, която принасяше за себе си и за греховете на людете, сторени от незнание. {9:8} С това Светият Дух показваше, че пътят за в светилището не е бил открит, докато е стояла още първата част на скинията, {9:9} която е образ на сегашното време, съгласно с което се принасят дарове и жертви, които не могат да направят поклонника, колкото за съвестта му, съвършено чист,{9:10}  понеже се състоят само в ядене, пиене и разни умивания, - плътски постановления, наложени до едно време на преобразувание. {9:11} А понеже Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, Той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена, сиреч, не от настоящето творение, {9:12} веднъж за винаги в светилището, и то не с кръв от козли и от телци, но със Собствената Си кръв, и придоби за нас вечно изкупление. {9:13} Защото, ако кръвта от козли и от юнци и пепелта от юница, с които се поръсваха осквернените, освещава за очистването на тялото, {9:14}  то колко повече кръвта на Христа, Който чрез вечния Дух принесе Себе Си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог!

            Вярвам, че тези пасажи и разсъжденията ни ви показват, че Йом Кипур е изцяло свързан с изкупителната смърт на Йешуа А’Машиах.       

 
Барух А’Шем,
Равин Яков Фарбер
Български


Main menu 2

Parasha | by Dr. Radut