Jump to Navigation

Бог владее творението

А’АЗИНУ –СЛУШАЙ
 
 
Тора:                          Дварим/ Второзаконие 32:1-52
Афтара:                      Ошея/ Осия 14:2-10; Йоил 2:11-27; Михей 7:18-20
Брит Хадаша:            Йоханан/ Йоан 21:1-25

 

                В параша Ницавим Мойсей призовава небето и земята като свидетели срещу децата на Израел: Дварим {30:19} Днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклетията; за това, изберете живота, за да живееш, ти и потомството ти.

Сега тук в параша А’азину Мойсей дава инструкции на небето и земята. Това е пророчество. Но това, което той говори, е толкова сигурно, че ще се случи, че той го казва все едно вече се е случило.

            Дварим (Второзаконие) {32:1} Слушай, небе, и ще говоря; И да чуе земята думите на устата ми. {32:2} Учението ми ще капе като дъжд; думата ми ще слезе като роса, като тънък дъжд на зеленище, икато пороен дъжд на трева.

            Какви инструкции дава Мойсей на небето и на земята? Контекстът на парашата дава отговор на този въпрос. Когато децата на Израел са верни на Бога, небето дава дъжд и слънце на точното време и в резултат на това земята ражда плодовете си и Израел благоденства.

Български

Бог не гледа на положението на човека

НИЦАВИМ – ВИЕ СТОИТЕ
 
 
Тора:                           Дварим/ Второзаконие 29:9-30:20
Афтара:                      Йешаяху/ Исая 61:10-63:9
Брит Хадаша:             Ромим/ Римляни 15:1-11

 

          Дварим (Второзаконие) {29:10} Днес вие всички стоите пред Господа, вашия Бог - началниците на племената ви, старейшините ви, надзирателите ви, всички израелтяни, {29:11} децата ви, жените и чужденецът, който е сред стана ти, от дървосекача ти до водоносеца ти, {29:12} за да встъпиш в завета на Господа, твоя Бог, и в клетвата, която Господ, твоят Бог, прави днес с тебе {29:13} за да те утвърди днес за Свой народ и Той да ти бъде Бог, както ти е казал и както се е клел на бащите ти, на Авраам, на Исаак и на Яков.

Български

СтранициMain menu 2

by Dr. Radut